Historie SDH Hostivice

 Hasici_1Historie 2 Historie 3Hasiči 4

Sbor byl založen 16. listopadu 1890
Hasičská zbrojnice na Husově náměstí byla postavena v roce 1900
V současnosti působí pod původním názvem

Mocným podnětem pro vznik hostivického sboru dobrovolných hasičů byla série velkých požárů v roce 1889, kdy vyhořela panská cihelna, stodola Josefa Trýby a panská kůlna u pracháren. Přitom se k hašení dala použít pouze panská stříkačka. Hned v lednu 1889 si místní občané zapůjčili od hasičů z Hostouně stanovy jejich sboru, aby podle nich sestavili stanovy hostivického sboru. Tehdy totiž každý spolek zpracovával svoje stanovy a nechával je schvalovat u okresního hejtmanství, právní subjektivita od ústředí jako v současnosti tehdy neexistovala. Návrh smíchovský úřad opakovaně vrátil k doplnění a teprve třetí verzi schválil. Ustavující valná hromada hostivického sboru dobrovolných hasičů se pak konala 16. listopadu 1890 a přihlásilo se na ní 66 členů. Záhy po ustavení sboru podal výbor žádost o přijetí do Župní hasičské jednoty Podkožovské Žďár. Práce ve sboru členy tak nadchla, že jeho velitel Antonín Ibl pilně cvičil s mužstvem o zimních večerech. Prvním známým zásahem bylo hašení domku v Litovicích 2. září 1892. Po roce činnosti obdržel sbor jako ocenění dar od císaře (spíše asi od správy hostivického velkostatku, který byl soukromým císařovým majetkem) ve výši 80 zlatých. Svěcení stříkačky, zřejmě první, se konalo 20. září 1891 za účasti dalších spolků. V listopadu 1892 odsouhlasilo hostivické zastupitelstvo výměnu staré stříkačky za novou s doplatkem 400 zlatých. V roce 1894 byla zakoupena přenosná stříkačka od Josefa Luxe z Chocně. Činnost dobrovolných hasičů nespočívala jen v přípravě na hašení a vlastních zásazích, ale zajištění chodu každého spolku vyžaduje i konání výborových schůzí a valných hromad, které sbor konal v hostinci pana Bubníka. Hasiči rovněž již od svého založení pořádali hasičské plesy a účastnili se slavnostních hasičských sjezdů a dalších událostí. Již v roce 1894 se valná hromada rozhodla pořídit hasičskou knihovnu. Hasičské knihy vydávala Zemská hasičská jednota a věnovaly se práci výboru, strojníka, technice, pořadovým cvičením a dalším námětům pro činnost sboru. Nejstarší místo, které sloužilo jako hasičská zbrojnice, není známo. V roce 1900 vznikla hasičská zbrojnice na Husově náměstí vedle fary (domek, kde je nyní videopůjčovna), která sloužila hostivickému sboru až do postavení nové zbrojnice v Cihlářské ulici v 60. letech.